تاک. تو به جرم گمراه کردن و به انحراف کشیدن جوانان گناه‌کار شناخته شده‌ای. حکم می‌دهم که آن‌قدر از بیضه‌های رشد نیافته‌ات آویزان بمانی تا بمیری. زورو