برای اینکه امیدی داده باشم می‌گویم: "اینجور نمی‌مونه." و فکر می‌کنم اگر آدمیزاد این امیدهای کم مایه و غالبا دروغ را به خود نمی‌داد، چطور می‌توانست مصایب زندگی را تاب بیاورد؟