اما فراتر از هر چیز، مسئول آنیم که در هر زندگی، دست کم یکبار، با "بخشِ دیگر" ِ خود که در راهِ ما تجلی خواهد کرد، یگانه شویم. حتی اگر فقط برای چند لحظه باشد؛ چون این لحظات عشقی چنان عظیم به همراه خواهد داشت که بقیه روزگار ما را توجیه میکند.