زمان دیگری را در زندگی به یاد نمی‌آورد که این قدر بی میل باشد برای انجام کاری که به روشنی خواستار آن است.