برای نخستین بار در تجربه ی گزارش نویسی در می‌یابد که واژه‌ها لزوماً کارساز نیستند و امکان دارد آن چه را که باید بگویند، پنهان کنند.