به طور معمول کسی که ماهی می‌گیرد، مردم هربار که راجع به آن حرف می‌زنند، آن ماهی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود؛ اما این یکی کوچک و کوچک‌تر می‌شد؛ تا اینکه آنها گفتند ماهی من تنها یک ماهی کوچک بود.