تجربه ی تحقیر شدن مانند تجربه ی عشق، فراموش نشدنی است. نمی‌دانم روح چیست. اما دقیقا می‌دانم که روح از کدام قسمت بدن، تا سرحدِ نابودی، تحلیل می‌رود: از نقطه ی ریز سیاهی در مردمک چشم _ تحقیر.