عجیب است. هربار که ذهنت درگیر یک مسئله می‌شود، همه جا به نمودی از آن برمی خوری. حتی باد هم بویش را برایت می‌آورد. / از ترجمه ی محمود حدادی