تایلر تیکه می‌دهد و می‌پرسد: اگه مریلین مونرو الان زنده بود، داشت چیکار می‌کرد؟ می‌گویم، شب بخیر.
تایلر می‌گوید: داشت به در و دیوار تابوتش چنگ می‌زد.