گرسنگی این گونه آغاز می‌شود:
صبح سرزنده بیدار می‌شوی،
بعد ضعف به سراغت میآید،
بعد بی حوصله می‌شوی،
بعد هوش و حواست را از دست می‌دهی-
بعد آرام می‌شوی،
و بعد وحشت به سراغت می‌آید.