- خوب، بار گناهان تو زیاد سنگین نیست.
لوین گفت: چرا، با این همه، "چون دفتر زندگیم را با بیزاری باز می‌خوانم… می‌لرزم و لعنت می‌فرستم و افسوس می‌خورم…بله."
استپان آرکادیچ گفت: خوب چه می‌شود کرد، زندگی است دیگر…