عهد و پیمانی که همین چند لحظه پیش با خود بسته بود ، همه از یاد رفت و همراه باد به دوردست‌ها رسی ، اما از پیمان شکنی خود پروایی نداشت ، این پیمان فقط به درد مرغانی می‌خورد که عادی بودن را پذیرفته اند. کسی که به اوج آموخته هایش می‌رسد ، نیازی به این عهد و پیمان‌ها ندارد…