هر آن چه روی زمین یا زیرزمین است، همواره در حال دگرگونی است، چون زمین زنده است و روحی دارد. ما بخشی از این روح هستیم و به ندرت می‌دانیم که همواره به نفع ما عمل می‌کند…
کیمیاگر | پائولو کوئلیو | صفحه 93