تحمل راننده‌ی تاکسی فیلسوف‌مآبی که لباس‌های دست دوم ارتشی و نیروی دریایی می‌پوشید با آن شکم برآمده، خارج از توان است…