انسانی با مواهب ذهنی برتر و استثنایی که شغلی صرفا مفید وادار شود، مانند جامی ارزشمند است که با زیباترین نقش‌ها مزین شده و سپس به عنوان گلدان آشپزخانه به کار رود (آرتور شوپنهاور)