وقتی چیزی را که کس دیگری دارد نمی‌خواهی، تقریباً دیگر هیچ موقعیتی وجود ندارد که بتوانی درگیرش شوی