شمارش معکوس برای سال نو یعنی نه تنها ما بیشتر از همیشه وسواس زمان گرفته ایم بلکه نمی‌توانیم دست از شمارش همه چیز برداریم