ترحم برادر هاج و واج و گمشده همدردی است. ترحم نمی‌داند با خودش چه کند و برای همین می‌گوید وای ی ی چه بد