می دونی مشکلت کجاست؟ تو متعصبی، راجع به همه چیز تعصب داری. خودت نمی‌فهمی؟ این قدر به همه چیز تعصب داری که نمی‌تونی به هیچ کدومشون برسی