مرگ، مرگ است و سوگواری، سوگواری. حتی اگر مردم بخواهند برای از دست رفتن یک غریبه محبوب اشک بریزند باز هم نمی‌توانی دلی غمگین را مسخره کنی