انگار تمام عمر بازی کرده بودیم و حالا بازی داشت تمام می‌شد و می‌خواستیم ماسک و یونیفرم مان را در بیاوریم و دست بدهیم و بگوییم "بازی خوبی بود"