هر کسی که تخیلی بیش فعال داشته باشد، خصوصاً که اغلب تخیلات هم منفی باشند، هرگز نباید از چیزی شگفت زده شود. تخیل می‌تواند فجایع غریب الوقوع را وقتی مشغول گرم کردن خودشان هستند کشف کند