اگر بدانید این عوضی‌ها چه قدر کار می‌کنند دیگر کلامی در ضدیت با آدم‌های موفق از دهانتان خارج نمی‌شود و خودتان هم دیگر دوست ندارید جزء دارودسته شان باشید