درباره نیروی لجاجت خیلی می‌شود حرف زد. مردم اغلب اراده به زنده ماندن دارند، افلیج‌ها راه می‌روند و مرده‌ها ناعظ می‌شوند