وقتی زنی که سرتاپایش را جراحی پلاستیک کرده می‌میرد، خالق باتعجب نگاهش می‌کند و می‌گوید "من این زن را به عمرم ندیده م"