شاید دیگر بازیگرانِ زن بر پرده تأثیر گذارتر باشند،اما در جهان واقعیِ رنگ و صدا، در دنیای سه بعدیِ پنج حس و چهار عنصر و دو جنس، هرگز کسی را ندیده بود که قابل قیاس با این زن باشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۴۵