ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ روز و ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ روز رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ آدم را زﻳﺮ و رو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۳۰