چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
قاعده3: قرآن را می‌توان در چهار سطح خواند. سطح اول معنای ظاهری است‌. بعد معنای باطنی است. سومی بطنِ بطن است. سطح چهارم چنان عمیق است که در وصف نگنجد.