چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
قاعده4: صفات خدا را می‌توانی در هر ذره کائنات بیابی. چون او نه در مسجد و کلیسا و دیر و صومعه، بلکه هر آن همه جا هست. همان طور که کسی نیست که او را دیده و زنده مانده باشد، کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد، تا ابد نزدش می‌ماند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۹