کاری که در گذشته کرده ای بر زمان حال اثر نمی‌گذارد. کاری که الان می‌کنی گذشته ات را رستگار و بنابراین آینده را عوض می‌کند.