کلمات اشک هایی هستند که نوشته شده اند. اشک‌ها کلماتی هستند که باید بیرون ریخته شوند. بدون آن ها، شادی تلألؤ خود را از دست می‌دهد و اندوه به پایان نمی‌رسد.