اگر وقت زیادی را صرف پیدا کردن نکات خوب و بد کس دیگری بکنی، روح خودت را از یاد می‌بری و آخرش به خاطر انرژی ای که در قضاوت درباره دیگران هدر داده ای، از پا می‌افتی و شکست می‌خوری.