هیچ کس هرگز کسی را از دست نمی‌دهد. ما همه یک جانیم که باید به رشد و گسترش خودش ادامه بدهد تا دنیا مسیرش را طی کند و همه ما روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم. غصه داری کمکی نمی‌کند.