"خدا چه معنایی برای شما دارد؟"
"هر کس خدا را بشناسد، نمی‌تواند توصیفش کند. هر کس خدا را توصیف کند، او را نمی‌شناسد."
عجب!
خودم از جمله خودم به شگفت آمده ام. بارها از من این سؤال را پرسیده اند و هر بار جواب خودکارم این بوده: "خدا به موسی گفت: ٰمن هستم ٰ، بنابراین خدا نه فاعل است و نه موضوع. فعل است، عمل است.