دخترک باز گفت: راسته که می‌گن خیلی قت پیش آتیش نشانا به جای این که آتیش بزنن خاموشش میکردن؟
مونتاگ: نه خونه‌ها همیشه مثل حالا ضد آتیش بودن. باور کن.