آقای الف نمیدانست که به طرف سیاهچالِ آخرین نقطه ی داستان گام برمیدارد. کلماتی که مکتوب میشد او را به دنبال میکشید. به آسمان نگاه کرد. نمیتوانست بندهای مکتوب داستانی تمام شده را که رقم زده شده بود، از پاهایش باز کند و مردی باشد بیرون از روایتی مکتوب. به اتاق رفت. از سرسرا گذشت، از پله‌ها فرود آمد و در سیاهی آخرین نقطه گم شد.
داستان "پلکان"
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۸