آدم‌های زیادی را دیده ام که رنج کمی می‌کشند، فقط یه ذره، اما همان رنج اندک هم برای تباه کردن زندگی شان کافی است.