… ولی هر دم گویا در شرف آن بودند که همه چیز را ول کنند و خودشان را نابود کنند. خسته و پیر و به نادلخواه به وجود داشتن ادامه می‌دادند، فقط چون که ضعیف‌تر از آن بودند که بمیرند، چون که مرگ فقط می‌توانست از بیرون به سراغشان بیاید.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۱۰
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۹
damir
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۱۷