من خیانت می‌کنم. به خودم خیانت می‌کنم. همه آدم‌ها خیانت می‌کنند بعد می‌گردند و برایش دلیل پیدا می‌کنند