نمی دانم آیا حاضر بودیم عاشق نسخه ضعیف‌تر و خطاکار و پیراسته نشده اش هم بشویم یا نه. به نظرم می‌شدیم. من اشتباهات و خطاهایش را می‌بخشیدم. خودم کم خطا نکرده ام.