از آدم‌هایی که بهم می‌گویند کی و کجا به من خوش می‌گذره، بدم می‌آید. این تصمیم را خودم هم نمی‌توانم بگیرم. ص 315