اگر عشق نبود، هستی چگونه پدید می‌آمد؟ اگر عشق نبود، چگونه نانی که می‌خوری "تو" می‌شد، جان تو می‌شد، جان جاویدان می‌شد؟