آیا وقتی زندگی سخت می‌شود، آدم باید فرار کند؟ باید فرار کند و به خیال خودش سختی‌های زندگی را جا بگذارد؟ همه‌ی مردم همین کار را می‌کنند؟