شاید تمام زندگی لحظه ای طولانی باشد برای ترک دنیا و همه آنچه در آن است