وقتی در نوشتن حرفه‌ای می‌شوی، نمی‌توانی خواست مخاطب را در نظر نگیری. مخاطب رکن مهم داستان است. اوست که به من پاسخ می‌دهد موفق بوده‌ام یا نه؟