ولی به من ثابت شد که اگر ما را به جهنم هم می‌انداختند، حتما به آن عادت می‌کردیم و با عذابش کنار می‌آمدیم!