مردم همیشه بر کسی که برای زندگی اش الگوهای شخصی اختیار می‌کند، خشم می‌گیرند. چون منش خلاف عرفی که برمی گزینند، باعث می‌شود مردم احساس خفت کنند، همانند موجودات عادی.