من خوش‌بین نشده‌ام فقط دیگر حوصله‌ام از بدبینی سر رفته و محض تنوع از افکار روشن و قشنگ بدم نمی‌آید. متاسفانه این هم دارد حوصله‌ام را سر می‌برد.