گفت افسرده است از این که اگر این‌قدر پیشرفت کنیم که به دولت جهانی واحد برسیم، تنها فرق این خواهد بود که جنگ‌های میهنی جنگ‌های داخلی خواهند شد.