بعضی وقت‌ها، صداهای خاص و نامشخصی که بی‌اختیار از دهان ما خارج می‌شوند، چیزی جز ناله‌های غیرقابل جلوگیری یک درد کهنه نیستند!